مطالب

  • مطالب
  • دستگاه روتاری تزریق زیره کفشجک سایز :150×100شفت 32 دنده 20
  • ثمین الومینیوم صنعت
  • 21/08/2020

دستگاه روتاری تزریق زیره کفشجک سایز :150×100شفت 32 دنده 20

توضیحی درمورد دستگاه روتاری تزریق زیره کفش جک سایز : 100×150 شفت 32 دنده 20

توضیحی درمورد دستگاه روتاری تزریق زیره کفش جک سایز : 150×100 شفت 32 دنده 20