مطالب

  • مطالب
  • جک های تولیدی سایز 100*63 قطر شفت 20 63×200 قطر شفت 20 80×80 قطر شفت 25
  • ثمین الومینیوم صنعت
  • 23/08/2020

جک های تولیدی سایز 100*63 قطر شفت 20 63×200 قطر شفت 20 80×80 قطر شفت 25

توضیحی درمورد جک های تولیدی سایز 63×100 قطر شفت 20 63×200 قطر شفت 20 80×80 قطر شفت 25

توضیحی درمورد جک های تولیدی سایز100 × 63   قطر شفت 20 100×63 قطر شفت 20 80×80 قطر شفت 25