پیستون فولادی جک

پیستون فولادی جک

ثمین الومینیوم صنعت

جهت افزایش مقاومت پیستون سیلندر در دستگاه هایی که جک با سرعت بیشتر و بدون ترمز حرکت میکنند 

استفاده ازجک هایی با پیستون فولادی کارایی بهتری دارند ..

09371400743