سیلندر های پنوماتیکی

سیلندر های پنوماتیکی

ثمین الومینیوم صنعت 

سیلندر های پنوماتیکی خود را با روش خاص و منحصر به فرد 

تراش درون سیلندر پرداخت میکند .

این عمل عمر سیلندر را طولانی و پ دوام تر میکند.

 

09371400743