پیستون فولادی

پیستون فولادی

با ازمایش های مختلف به این نتیجه رسیدیم که جهت جلوگیری از شکستن پیستون در طی ضربات واره می بایست از پیستون های فولادی استفاده کرد.

09371400743